Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Mateřská škola je součástí ZŠ ve Vyskytné nad Jihlavou.

 
Zástupkyně ředitele pro MŠ:

Mgr. Šárka Suchá

Učitelky MŠ:

Alena Komínková

Petra Mohoritová

Mgr. Petra Pízová

 

Provoz MŠ

Provoz  mateřské školy je od 6.15 do 15.45 hodin.

Děti  přicházejí  do mateřské školy do 8.00 hod., není-li dohodnut příchod dítěte s učitelkou jinak.
Vyzvedávání dětí probíhá od 12.00 – 12.30, dále od 14.30 není – li s učitelkou dohodnuto jinak.
Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod.,osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

 

Vzdělávání

 

Děti se u nás vzdělávají podle školního vzdělávacího programu, který nese název POHÁDKOVÁ DUHA

 

Každá jednotlivá barva obsahuje jeden střípek informace, ale teprve všechny dohromady dají krásnou kompletní mozaiku.“ Stejně tak i my nechceme děti učit jednotlivosti. Naším cílem je umožnit jim poznání v souvislostech, s důrazem na konkrétní jevy, které děti v předškolním věku nejlépe chápou.

 

Vzdělávání probíhá v tzv. integrovaných blocích. Integrovaných bloků je 5 a nesou názvy jednotlivých barev duhy. Protože jako v duze přechází jedna barva do druhé, tak i u nás jednotlivé bloky na sebe navazují, vychází jeden z druhého, doplňují se a rozvíjí.

Integrované bloky:

1. ŽLUTÁ

Charakteristika: V tomto bloku budeme vycházet z rodiny a ve spolupráci s ní budeme postupně učit děti žít ve společenství druhých lidí, chovat se prosociálně. Děti se seznamují s prostředím mateřské školy, učí se najít svoje místo ve skupině, dokázat se prosadit, ale i podřídit. Naše působení směřuje k nenásilné podpoře kamarádských vztahů mezi dětmi a partnerských vztahů mezi dětmi a dospělými. Učíme se spolupráci, kooperaci, vzájemné pomoci.

K vytvoření bezpečného prostředí a klidné atmosféry v mateřské škole přispějí společně vytvořená pravidla.

Vytváříme a upevňujeme sebeobslužné návyky a společenské chování. Děti se učí být aktivní a komunikativní. Vytváříme povědomí o ochraně svého zdraví a zdravém životním stylu.

 

 

2. ORANŽOVÁ

Charakteristika: V tomto bloku dále prohlubujeme prosociální chování. Děti poznávají, že nejsme všichni stejní, učí se respektovat odlišnosti a potřeby druhých. Učí se řešit konflikty dohodou.

Vedeme děti k pochopení věcí a jevů, které kolem sebe vidí (příjemných i nepříjemných), otevřeně o nich hovoříme. Učíme je vyjádřit své prožitky, ohodnotit sám sebe a formulovat otázky a odpovědi. Zachycujeme skutečnosti ze svého okolí různými způsoby a technikami.

 

3. MODRÁ

Charakteristika: Poznáváme typické znaky jednotlivých ročních období, projevy počasí. Seznamujeme se s živou i neživou přírodou, učíme se ji chránit. Připomínáme si nebezpečí, se kterými se můžeme v přírodě i ve společnosti setkat. Experimentujeme s přírodními materiály.

Prožíváme společně s dětmi slavení našich tradičních svátků.

V tomto bloku se více zaměřujeme na umění a literaturou, které jsou významnou součástí našeho života. Mateřská škola otvírá dětem tento svět, seznamuje je s různými uměleckými formami. Hledáme společně s dětmi ponaučení, krásu, probouzíme emoce. Naším cílem je vzbuzovat u dětí zájem o hudbu, výtvarné umění, literaturu i další umělecké obory. Pokládáme základy budoucímu dětskému čtenářství, zprostředkováváme dětem různorodé umělecké zážitky. Chceme být zapálenými diváky, posluchači i tvůrci.

 

4. ZELENÁ

Charakteristika: V tomto bloku se budeme nejvíce věnovat přírodě, jejím proměnám, zákonitostem; budeme posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte, experimentovat, hledat souvislosti. Využijeme dosavadní znalosti a dovednosti v praktických činnostech. Děti si osvojí nové dovednosti při práci s různým materiálem a pomůckami.

Kromě přírody se zaměříme i sami na sebe, na své tělo, na to, co je nám příjemné nebo nepříjemné. Budeme vytvářet povědomí o ochraně zdraví a bezpečnosti, naučíme se poznávat rizikové situace a reagovat v nich. Podporovat respekt k okolí i ve vztahu k druhému člověku.

 

5. ČERVENÁ

Charakteristika: Tento blok se zaměřuje především na kulturu, tradice a historii v okolí naší školky i v celém světě. Budeme podnikat výlety do okolí a poznávat historicky památná místa, povíme si pověsti z našeho kraje a budeme vzbuzovat zájem o jeho poznávání na základě vyprávění, obrázků, pohlednic, knih, vlastních zážitků. Souvisejícím tématem je cestování. Seznámíme se s oblastí dopravy a s pravidly silničního provozu, s kulturou a přírodou v jiných zemích světa. Blíže děti poznají některé období v naší historii, ale také si rozšíří poznatky o vesmíru, o Zemi jako jeho součásti.

Do tohoto bloku patří nejen výlety, ale také školkové slavnosti, oslava těch, ke kterým mají děti nejblíže (Dne matek i Dne otců)

 

Více informací najdete na nástěnkách a v šatnách MŠ.