Fulltextové vyhledávání

Aktuality Základní Škola

Aktuality Mateřská Škola

ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou

Kvalitní výuka, skvělá atmosféra a krásné prostředí. To je ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou. Škola, do které se vaše děti budou každý den těšit.

 

ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ Vyskytná nad Jihlavou pro děti - cizince s dočasnou ochranou

Školní rok 2022 – 2023

„Zvláštní zápis“ pro děti s vízem s dočasnou ochranou se uskuteční

2. června 2022, od 14:00 do 16.00 hodin

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:

Zákonný zástupce se dostaví v daný termín k podání žádosti o přijetí dítěte osobně s dítětem.

 

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do ZŠ Vyskytná nad Jihlavou (formulář (lze vyzvednout přímo v MŠ nebo stáhnoout a vytisknout zde)
 2. Vízum s dočasnou ochranou dítěte k ověření totožnosti (bydliště)
 3. Doklad o ověření totožnosti zákonného zástupce

 

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi sděleno zákonným zástupcům u zápisu.

U dětí se zdravotním postižením je třeba zároveň s přihláškou dodat kopii doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.
 

Kritéria pro přijetí dítěte cizince s dočasnou ochranou k základnímu vzdělávání pro 

školní rok 2022/2023

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti s místem pobytu ve školském obvodu narozené do 31. 8. 2019.
 2. Ostatní děti podle věku 

Děti budou přijímány dle kritérií a věku do volné kapacity školy.

 

 

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Přijaté děti, budou zveřejněny na základě přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu přijatých dětí se považují rozhodnutí za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do ZŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.

Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně v ZŠ. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno nejpozději do 30 dnů od data podání. 

 

 

 

Zřizovatel školy: Obec Vyskytná nad Jihlavou

Naše škola vzdělává a vychovává žáky už přes jedno století. Nezbývá než jí popřát, aby sloužila veřejnosti a dětem ještě dlouhá léta ke všeobecné spokojenosti. Přejeme jí dostatek entuziazmu i financí na proměnu ve školu moderní, schopnou vychovávat lidi nového tisíciletí, přestože sídlí v poměrně starších budovách.

O škole

Stručná charakteristika: Základní škola ve Vyskytné nad Jihlavou tvoří jeden právní subjekt s mateřskou školou. Nachází se 8 km od Jihlavy na klidném okraji obce.Výuka probíhá v pěti třídách se samostatnými ročníky (1.-5.) a je zajištěna ředitelem školy, učitelkami, vychovatelkami a asistentkou pedagoga. Součástí školy je i školní jídelna, školní družina a venkovní učebna.

Co nabízíme?

 • Klidné, nestresující prostředí školy zasazené do krásné přírody.
 • Nízký počet dětí ve třídách ( 16 - 20 ) umožňující individuální přístup při vyučování.
 • Velmi dobré vybavení pomůckami, počítačovou sítí, výukovými programy.
 • Zaměřujeme se více na utváření dovedností důležitých pro život (rozvíjíme klíčové kompetence žáků).
 • Snažíme se poznávat a chápat svět kolem sebe v nejširších souvislostech.
 • Výuku co nejvíce propojujeme s praktickým životem.
 • Nabízíme žákům různé přístupy k učení - práce ve skupině, projekty, činnostní učení...
 • Umožňujeme žákům vyjadřovat vlastní názory - diskuse, naslouchání, argumentace.
 • Vytváříme žákům podmínky pro vlastní objevování - práce s počítačem, internetem, encyklopediemi.
 • Poznáváme přírodu, jsme její součástí a chráníme ji.
 • Učíme se rozlišovat podstatné a nepodstatné věci.
 • Učíme se anglický nebo německý jazyk od 2.ročníku.
 • Máme nový vyučovací předmět - Osobnostní výchova.
 • Vyžití ve volném čase - více než 10 zájmových kroužků.
 • Pořádáme společné akce pro děti a rodiče.
 • Zdůraznňujeme kromě znalostí a dovedností také hodnoty a postoje - tolerance, ohleduplnost, zodpovědnost..
 • Žáci se uči ohodnotit svoji práci, v prvním ročníku jsou hodnoceni slovně.
 • Postupně vytváříme ve škole klima založené na důvěře, spolupráci, partnerství a bezpečí.

Učební plány: 1.-5. ročník : ŠVP ZV - "Naše škola"

(Pokusné ověřování ve všech ročnících 1.stupně)

Náš cíl: Vytvořit podmínky pro to, aby děti strávily svých prvních pět let školní docházky v harmonickém prostředí a zároveň byly dobře připraveny na bezproblémový přestup na plně organizovanou školu.

 

FOND_VYSOCINY_SV_CMYK.jpg    priloha_997426286_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO.jpg

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

edookit logo.jpg