Zápis do MŠ pro školní rok 2022/23

 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Vyskytná nad Jihlavou pro děti - cizince s dočasnou ochranou

 

Školní rok 2022 – 2023

Zvláštní zápis“ pro děti s vízem s dočasnou ochranou se uskuteční

1. června 2022 od 15,00 do 16,00 hodin

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DÍTĚTE:

Zákonný zástupce se dostaví v daný termín k podání žádosti o přijetí dítěte osobně s dítětem.

 

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ Vyskytná nad Jihlavou (formulář lze vyzvednout přímo v MŠ po telefonické domluvě na tel. č. 734 643 794 nebo stáhnout zde)

Potvrzení od lékaře (formulář lze vyzvednout přímo v MŠ po telefonické domluvě na tel. č. 734 643 794 nebo stáhnout zde)

Vízum s dočasnou ochranou dítěte k ověření totožnosti (bydliště)

Doklad o ověření totožnosti zákonného zástupce

 

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které bude společně s dalšími informacemi sděleno zákonným zástupcům u zápisu.

U dětí se zdravotním postižením je třeba zároveň s přihláškou dodat kopii doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.
 

Kritéria pro přijetí dítěte cizince s dočasnou ochranou k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2022/2023

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

1. Děti s místem pobytu ve školském obvodu narozené do 31. 8. 2019.

2. Ostatní děti podle věku

Děti budou přijímány dle kritérií a věku do volné kapacity školy.

 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Přijetí dětí mladších 3 let není nárokové.  

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

 

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Přijaté děti, budou zveřejněny na základě přidělených registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu přijatých dětí se považují rozhodnutí za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.

Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně v MŠ. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno nejpozději do 30 dnů od data podání.

 

 Ve Vyskytné nad Jihlavou, 10.5.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/23

 

V smyslu ustanovení § 34 bod 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ředitel školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na úterý

10. května 2022

15.00 – 18.00

 

Zápis bude probíhat prezenční formou v MŠ ve třídě Sluníčka. Uvidíme rádi Vás i Vaše dítě.

 

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let, dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (školský zákon 561/2004 Sb.).

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví v platném znění), s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

K ZÁPISU ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘINESE:

- vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ (ke stažení  ZDE , nebo je možné vyzvednout po telefonické domluvě přímo v MŠ – tel: 734 643 794 .)

- rodný list dítěte

- pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, pak kopii této zprávy

- lékařské potvrzení (formulář ke stažení ZDE, nebo je možné vyzvednout po telefonické domluvě přímo v MŠ – tel: 734 643 794 .)

- doklad k ověření totožnosti zákonného zástupce (u cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR delším než 3 měsíce)

 

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i zákonný zástupce při zápisu. Je nutné si toto číslo uschovat. Výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.skolavyskytna.cz Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že škola nebude zákonným zástupcům oznámení doručovat.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data zápisu a to doporučeně poštou na uvedenou adresu pro doručování. 

 

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovil ředitel školy ve smyslu § 34 odst. 2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující kritéria:

 

KRITÉRIA přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23

1. Děti narozené do 31. 8. 2017, které budou přijímány k povinné předškolní docházce s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Vyskytná nad Jihlavou 94, 58841 Vyskytná nad Jihlavou.

2. Děti narozené do 31. 8. 2019 k celodenní docházce s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Vyskytná nad Jihlavou 94,58841 Vyskytná nad Jihlavou

3. Děti narozené do 31.8.2019 k celodenní docházce s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, jejichž sourozenec již navštěvuje nebo byl přijat do ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Vyskytná nad Jihlavou 94,58841 Vyskytná nad Jihlavou

4. Ostatní děti podle věku

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně od nejstarších po nejmladší. V případě shodného data narození rozhodne los za přítomnosti zákonných zástupců a ředitele školy.

Pokud bude žádat o předškolní vzdělávání více dětí ze spádových obcí, než je volná kapacita v MŠ, zřizovatel zajistí nejmladším z nich místo v mateřské škole v jiné obci.

Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte).

 

(Školský obvod ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou tvoří obce: Vyskytná nad Jihlavou, Rounek, Jiřín, Hlávkov, Plandry)

 

TENTO ZÁPIS DĚTÍ NENÍ URČENÝ PRO CIZINCE S DOČASNOU OCHRANOU.

 Zvláštní zápis“ pro děti s vízem s dočasnou ochranou se uskuteční v červnu 2022. Potřebné informace k tomuto přijímacímu řízení budou dostupné na webu v průběhu května.

 

Ve Vyskytné nad Jihlavou dne 31.3. 2022

 

 

 

 
   

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

edookit logo.jpg