Fulltextové vyhledávání

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22

  
 
  V smyslu ustanovení § 34 bod 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ředitel
školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání na dny 3. - 7. května 2021


Vzhledem k mimořádným opatřením vlády budou zápisy k předškolnímu vzdělávání
probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.


Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce
2021/2022:


 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let, dítě mladší tří let nemá
  na přijetí do mateřské školy právní nárok (školský zákon 561/2004 Sb.).
  - Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
  zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  - Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo
  má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č.
  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění), s výjimkou dětí, pro které je předškolní
  vzdělávání povinné.

 • K ZÁPISU ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POTŘEBUJE:

 •  vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ  (je možné vyzvednout po tel. domluvě přímo v MŠ – tel: 734 643 794) 
   prostou kopii rodného listu dítěte – při osobním předání stačí vizuální kontrola
  originálu RL přebírající odpovědnou osobou (nebude součástí spisu, slouží pouze k ověření,
  po skončení správního řízení bude kopie skartována)
   pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, pak kopii této zprávy
  lékařské potvrzení  (je možné vyzvednout po telefonické domluvě přímo v MŠ – tel: 734 643 794 .)

 • PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
  - Všechny doklady potřebné k zápisu v uzavřené obálce s nápisem Zápis do MŠ zákonný zástupce:

 • 1. Pošle poštou na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu (razítko podání od 3. do
  7.5.2021)

 • 2. Vhodí do schránky umístěné na budově školy

 • 3. Osobně předá v MŠ pouze po telefonické domluvě (tel.: 734 643 794)

 •  Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i zákonný
  zástupce na e-mail uvedený v žádosti. Je nutné si toto číslo uschovat. Výsledky zápisu
  s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.

 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183,
  odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské
  škole a na webových stránkách školy www.skolavyskytna.cz Zveřejněním seznamu se
  považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§
  183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že škola nebude zákonným zástupcům
  oznámení doručovat.

 • Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději
  do 30 dnů od data zápisu a to doporučeně poštou na uvedenou adresu pro doručování.

 • Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovil ředitel školy ve smyslu § 34 odst.
  2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující kritéria:

 • KRITÉRIA přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22

 • 1. Děti narozené do 31. 8. 2016., které budou přijímány k povinné předškolní docházce s místem
  trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace
  Vyskytná nad Jihlavou 94, 58841 Vyskytná nad Jihlavou.

 • 2. Děti narozené do 31. 8. 2018 k celodenní docházce s místem trvalého pobytu ve školském
  obvodu ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Vyskytná nad Jihlavou 94,58841
  Vyskytná nad Jihlavou

 • 3. Děti narozené do 31.8.2018 k celodenní docházce s místem trvalého pobytu mimo školský
  obvod ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, jejichž sourozenec již navštěvuje nebo byl přijat do ZŠ a
  MŠ Vyskytná nad Jihlavou.

 • 4. Ostatní děti podle věku

 • V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně od nejstarších po nejmladší.
  V případě shodného data narození rozhodne los za přítomnosti zákonných zástupců a ředitele školy.
  Pokud bude žádat o předškolní vzdělávání více dětí ze spádových obcí, než je volná kapacita
  v MŠ, zřizovatel zajistí nejmladším z nich místo v mateřské škole v jiné obci.
  Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť
  závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte).

 • (Školský obvod ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou tvoří obce: Vyskytná nad Jihlavou, Rounek, Jiřín, Hlávkov,
  Plandry)

 • Pokud si nebudete s něčím vědět rady, obraťte se na nás telefonicky, nebo emailem. Vynasnažíme se vše
  vyřešit a poradit.

 • Ve Vyskytné nad Jihlavou dne 8. 4. 2021

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

edookit logo.jpg