Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do MŠ

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/25

 

V smyslu ustanovení § 34 bod 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ředitel školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na úterý

7. května 2024

15.00 – 18.00

 

Zápis bude probíhat prezenční formou v MŠ ve třídě Sluníčka. Uvidíme rádi Vás i Vaše dítě.

 

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let, dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (školský zákon 561/2004 Sb.).

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví v platném znění), s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

K ZÁPISU ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘINESE:

     vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ (ke stažení zde , nebo je možné vyzvednout po telefonické domluvě přímo v MŠ – tel: 734 643 794 .)

     rodný list dítěte (pouze k nahlédnutí)

     pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, pak kopii této zprávy

      lékařské potvrzení (ke stažení zde , nebo je možné vyzvednout po telefonické domluvě přímo v MŠ – tel: 734 643 794 .)

     Doklad k ověření totožnosti zákonného zástupce (u cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR delším než 3 měsíce)

 

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i zákonný zástupce při zápisu. Je nutné si toto číslo uschovat. Výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.skolavyskytna.cz  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že škola nebude zákonným zástupcům oznámení doručovat.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data zápisu a to doporučeně poštou na uvedenou adresu pro doručování. 

 

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovil ředitel školy ve smyslu § 34 odst. 2,3,4,5,6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující kritéria:

 

KRITÉRIA přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25

1. Děti narozené do 31. 8. 2019, které budou přijímány k povinné předškolní docházce s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Vyskytná nad Jihlavou 94, 58841 Vyskytná nad Jihlavou.

2. Děti narozené do 31. 8. 2021 k celodenní docházce s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Vyskytná nad Jihlavou 94,58841 Vyskytná nad Jihlavou

3. Děti narozené do 31.8.2021 k celodenní docházce s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, jejichž sourozenec již navštěvuje nebo byl přijat do ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou, příspěvková organizace Vyskytná nad Jihlavou 94,58841 Vyskytná nad Jihlavou

4. Ostatní děti podle věku

 

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně od nejstarších po nejmladší. V případě shodného data narození a posledního volného místa rozhodne los za přítomnosti zákonných zástupců a ředitele školy.

Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte).

 

(Školský obvod ZŠ a MŠ Vyskytná nad Jihlavou tvoří obce: Vyskytná nad Jihlavou, Rounek, Jiřín, Hlávkov, Plandry)

 

 

Ve Vyskytné nad Jihlavou dne 28.3.2024