Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Co nabízíme

Co nabízíme

 • Klidné, nestresující prostředí školy zasazené do krásné přírody.
 • Nízký počet dětí ve třídách ( 16 - 20 ) umožňující individuální přístup při vyučování.
 • Velmi dobré vybavení pomůckami, počítačovou sítí, výukovými programy.
 • Zaměřujeme se více na utváření dovedností důležitých pro život (rozvíjíme klíčové kompetence žáků).
 • Snažíme se poznávat a chápat svět kolem sebe v nejširších souvislostech.
 • Výuku co nejvíce propojujeme s praktickým životem.
 • Nabízíme žákům různé přístupy k učení - práce ve skupině, projekty, činnostní učení...
 • Umožňujeme žákům vyjadřovat vlastní názory - diskuse, naslouchání, argumentace.
 • Vytváříme žákům podmínky pro vlastní objevování - práce s počítačem, internetem, encyklopediemi.
 • Poznáváme přírodu, jsme její součástí a chráníme ji.
 • Učíme se rozlišovat podstatné a nepodstatné věci.
 • Učíme se anglický nebo německý jazyk od 2.ročníku.
 • Máme nový vyučovací předmět - Osobnostní výchova.
 • Vyžití ve volném čase - více než 10 zájmových kroužků.
 • Pořádáme společné akce pro děti a rodiče.
 • Zdůrazňujeme kromě znalostí a dovedností také hodnoty a postoje - tolerance, ohleduplnost, zodpovědnost..
 • Žáci se učí ohodnotit svoji práci, v prvním ročníku jsou hodnoceni slovně.
 • Postupně vytváříme ve škole klima založené na důvěře, spolupráci, partnerství a bezpečí.

Učební plány: 1.-5. ročník : ŠVP ZV - "Naše škola"

(Pokusné ověřování ve všech ročnících 1.stupně)

Náš cíl

Vytvořit podmínky pro to, aby děti strávily svých prvních pět let školní docházky v harmonickém prostředí a zároveň byly dobře připraveny na bezproblémový přestup na plně organizovanou školu.